TVN
TVN
TVN

De Vereniging

Wat biedt de Vereniging


Transgendervereniging Nederland (voorheen LKG T&T, Landelijke Kontakt Groep Travestie en Transseksualiteit) is een vereniging van en voor transgenders. Doel is de emancipatie en integratie van transgenders te bevorderen. Gestreefd wordt naar sociale acceptatie door zoveel mogelijk zichtbaar te zijn, voorlichting te geven en hulp en ondersteuning te bieden.

Emancipatie en integratie is een tweerichtingsverkeer. Het betreft de transgenders zelf die met hun genderdysfore gevoel vaak geen weg weten en zich niet zelden "eenzaam & alleen" voelen. Transgenders zijn zich er maar al te bewust van dat op het uiten, en vooral tonen, van hun gevoelens nog een groot taboe rust, en dus ernstige consequenties kan hebben. Van een breuk in de relatie tot het verlies van geliefden, vrienden en werk.

De "andere kant op" is derhalve ook noodzakelijk: door vanuit de transgenderwereld veel, maar afgewogen en goed gedoseerde informatie en voorlichting te geven, kan de vrees voor dit onbekende en nog maar matig begrepen verschijnsel geleidelijk worden omgezet in tolerantie, begrip en acceptatie.
Onbekend maakt onbemind. Om die reden is het nodig, ook al is het moeilijk, om het gesprek aan te gaan. Met jezelf, met je directe omgeving, met de samenleving als geheel. Zélfacceptatie is het begin van acceptatie door anderen.

Transgendergevoelens zijn van alle tijden en komen overal ter wereld voor. Begrip en acceptatie wisselen van werelddeel tot werelddeel en van land tot land. In onze westerse cultuur wordt er vrij krampachtig mee omgegaan; bepalen de extreme uitingsvormen het algemene beeld.
Heel veel mensen denken dat "travestieten", de verzamelnaam waarmee in de volksmond alle mannen met genderdysfore gevoelens worden aangeduid, "dus" homoseksueel zijn. Dat is maar zeer ten dele waar, maar het illustreert wel het eeuwige misverstand over seksuele oriëntatie en seksuele identiteit. De oriëntatie heeft er mee te maken of je van de eigen of van de andere sekse houdt; de (gender)identiteit geeft aan of je je man of vrouw voelt, los van het gegeven of je met een penis of een vagina bent geboren.

Dankzij de contactmogelijkheden die het internet biedt, weten transgenders elkaar steeds beter te vinden. Dat heeft een deel van het "eenzaam & alleen"-gevoel opgeheven, maar de emancipatie nog niet echt bevorderd.

Al meer dan 30 jaar houden lokale T&T-organisaties verspreid over het land maandelijkse ontmoetingsavonden. De meeste van deze lokale activiteiten voorzien in een duidelijke behoefte: het is een vrijplaats en het geeft gelegenheid tot lotgenotencontact. Zie Plaatselijke activiteiten »
De landelijke vereniging onderhoudt nauwe contacten met de organisatie van deze avonden.

De T&T-avonden hebben een open karakter. Er komen steeds meer en vaker partners van transgenders mee, maar ook kinderen, buren, familie en vrienden. Ook geïnteresseerden zijn op deze avonden welkom.

Iedere transgender, zowel man naar vrouw als vrouw naar man, is welkom als lid van de vereniging.
Het lidmaatschap staat tevens open voor partners, gezins - en familieleden van transgenders, hulpverleners in de ruimste zin van het woord en ieder ander die de doelstelling(en) van de vereniging in z’n algemeenheid kan onderschrijven.
Donateur worden is ook mogelijk.
Ook rechtspersonen kunnen lid worden van de vereniging, bijvoorbeeld (vak)bibliotheken. Zie Lid worden »

De vereniging geeft het blad Transformatie uit; zie aldaar Transformatie »

De vereniging kent ook een partnergroep. Dat is een praatgroep voor de partners (echtgenotes, vriendinnen, gezins- en familieleden) van transgenders. De Partnergroep houdt 2 tot 3 maal per jaar een bijeenkomst op zaterdagmiddag. Transgenders zélf zijn daar niet welkom. Zie Partners & Familie »

In samenwerking met T&T Eindhoven en T&T Rotterdam is in maart 2008 in Eindhoven en in en maart 2010 in Rotterdam een Transgender Info Dag gehouden. Doel was informatie-uitwisseling tussen transgenders en niet-transgenders. Met deze dagen zijn vooral familie, vrienden, buren en collega’s van transgenders bereikt. De 3e Transgender Info Dag wordt mogelijk in 2011 in Groningen gehouden.

De Transgendervereniging Nederland is aangesloten bij het overkoepelende Transgender Netwerk Nederland (TNN).

Ondanks het nog "gesloten" karakter van het verschijnsel genderdysforie, valt er op het internet onnoemelijk veel informatie, tekst zowel als beeldmateriaal, over te vinden.
Via de Links treft u een door het verenigingsbestuur gemaakte selectie aan, met daarin ook de adressen van hulpverlenende instanties, zoals het Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Trefwoorden voor zoekmachines zijn er ook volop: transgender, genderdysforie, genderidentiteit, genderrol, transseksueel, interseksueel, travestie(t), crossdresser.